آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهنوش شفیعی

مسابقه: مسابقات قران عترت نماز آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آذین ایزدی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جوکار

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه حسینی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیلین یوسفی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یاسمن خسروانی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده شیما حسینی

مسابقه: مسابقات قران سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه خالویی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهراپیرحسنی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه محمدی نیکو

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده شیما حسینی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میترامینایی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه حسيني

1380/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديس شريفي

1380/04/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه نجفي

1379/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه نصرت پور

1379/04/27