آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال دل خود باشید

اندرو متئوس

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیین زندگی

دیل کارنگی

نگرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حرف بزن تا برنده شوی

برایان تریسی

قدرت بیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یلدای من

اسلام پناهنده فرد

مجمعه اشعار

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم محمودی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی- کیانا خسروی-مینا قاسمی

مسابقه: شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده شیما حسینی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی

مسابقه: مسابقه سخنرانی فی البداهه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده نگين اميني

1379/05/28