آخرین اخبار مدارس


03 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یلدای من

اسلام پناهنده فرد

مجمعه اشعار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیین زندگی

دیل کارنگی

نگرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حرف بزن تا برنده شوی

برایان تریسی

قدرت بیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال دل خود باشید

اندرو متئوس

راه و رسم زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)