آخرین اخبار مدارس


16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال دل خود باشید

اندرو متئوس

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حرف بزن تا برنده شوی

برایان تریسی

قدرت بیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یلدای من

اسلام پناهنده فرد

مجمعه اشعار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیین زندگی

دیل کارنگی

نگرانی ، موفقیت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلنار هاشمي شبانكاره

1378/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه احمدي

1379/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رؤيا شهريور

1379/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيبا خليلي

1380/09/22

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهشيد كشاورز

1379/09/19