آخرین اخبار مدارس


16 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

به دنبال دل خود باشید

اندرو متئوس

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یلدای من

اسلام پناهنده فرد

مجمعه اشعار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیین زندگی

دیل کارنگی

نگرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حرف بزن تا برنده شوی

برایان تریسی

قدرت بیان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی- مینا قاسمی - کیانا خسروی

مسابقه: مسابقات ازمایشگاهی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه گودرزی

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا عربی

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا برامکی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی

مسابقه: مسابقه سخنرانی فی البداهه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه محمد حسینی

مسابقه: مسابقه سخنرانی فی البداهه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرجس علیدوست

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانیه کاکاوند

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارینا رضایی

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا صالح فر

مسابقه: مسابقات قران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديا توكلي

1380/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريا آزادي

1380/02/01